Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2024

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2024 för Örnabbens ekonomiska småbåtshamnförening i Örarna
Tid: Måndag 27 maj kl 18.00
Plats: Hamnen

OBS: Bilaga till föreningsstämman för punkterna 17 och 20 finns under Arkiv – Årsmöten.

Dagordning

 1. Ordinarie föreningsstämmas öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare vid föreningsstämma
 3. Fastställande av röstlängden
 4. Val av två justerare tillika rösträknare
 5. Fråga om föreningsstämmas stadgeenliga utlysande
 6. Föredragning av föregående ordinarie föreningsstämmas protokoll
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 11. Val av ordförande om ordförande är i tur att avgå
 12. Val av övriga styrelseledamöter i tur att avgå och styrelsesuppleant
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Val av övriga funktionärer
 16. Föredragning av styrelsens budgetförslag för kommande verksamhetsår
 17. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
  • Höjning av medlemsavgift och hyra
 18. Beslut om budget för kommande verksamhetsår
 19. Motioner till ordinarie föreningsstämma
 20. Övriga frågor (se bilaga)
  • Period för hamnvakt
  • Bryggor och muddring
 21. Ordinarie föreningsstämmas avslutning

Välkomna!

/Styrelsen