Författararkiv: Martin Lund

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2023

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2023 för Örnabbens ekonomiska småbåtshamnförening i Örarna

Tid: Måndag 22 maj kl 18.00

Plats: Hamnen

Dagordning

 1. Ordinarie föreningsstämmas öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare vid föreningsstämma
 3. Fastställande av röstlängden
 4. Val av två justerare tillika rösträknare
 5. Fråga om föreningsstämmas stadgeenliga utlysande
 6. Föredragning av föregående ordinarie föreningsstämmas protokoll
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 11. Val av ordförande om ordförande är i tur att avgå
 12. Val av övriga styrelseledamöter i tur att avgå och styrelsesuppleant
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Val av övriga funktionärer
 16. Föredragning av styrelsens budgetförslag för kommande verksamhetsår
 17. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 18. Beslut om budget för kommande verksamhetsår
 19. Motioner till ordinarie föreningsstämma
 20. Övriga frågor
  • Att göra lista
  • Period för hamnvakt
  • Byautvecklingen
   • Maskkompost utställd
   • Informationstavla på gamla vaktstugan uppsatt
   • Reparation grillplatsen
   • Ny grillplats
   • Vassklippningsutrustning
   • Förfrågan uppställning av bastu på hamnföreningens mark
   • Cykelställ
  • Såga ner träd mot närmsta granne
  • Dassen
  • Uppställning båtvagnar
  • Omflyttning båtplatser
  • Kortsiktig framtid
   • Reparation bryggor
   • Mindre muddring
  • Långsiktig framtid
   • Strapösundet
   • Hamnområdet
   • Engagemang medlemmar

21. Ordinarie föreningsstämmas avslutning

Välkommen

/Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022 för Örnabbens ekonomiska småbåtshamnförening i Örarna

Tid: Torsdag 19 maj kl 18.00

Plats: Hamnen

Dagordning

 1. Ordinarie föreningsstämmas öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare vid föreningsstämma
 3. Fastställande av röstlängden
 4. Val av två justerare tillika rösträknare
 5. Fråga om föreningsstämmas stadgeenliga utlysande
 6. Föredragning av föregående ordinarie föreningsstämmas protokoll
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 11. Val av ordförande om ordförande är i tur att avgå
 12. Val av övriga styrelseledamöter i tur att avgå och styrelsesuppleant
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Val av övriga funktionärer
 16. Föredragning av styrelsens budgetförslag för kommande verksamhetsår
 17. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 18. Beslut om budget för kommande verksamhetsår
 19. Motioner till ordinarie föreningsstämma
 20. Övriga frågor
  • Att göra lista
  • Period för hamnvakt
  • Trädfällning på ytan vid dassen
  • Förslag från medlem gällande uppställning av båtvagn på hamnföreningens mark
  • Information gällande:
   • Maskkompost och fiskespön på hamnföreningens mark
   • Grillplatser
   • Vassklippning
   • Skyltning i hamnen
  • Soptunnor på hamnområdet
  • Rampavgift för icke medlemmar
  • Åtgärder bryggorna
  • Framtiden för hamnen muddring, byautveckling mm
 21. Ordinarie föreningsstämmas avslutning

 

Välkommen

/Styrelsen