Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Tid: Tisdag 25 mars 2014 klockan 19:00
Plats: Örarnas byahus

En viktig punkt på stämman är antagandet av de nya stadgarna. För att de nya stadgarna ska bli giltigt beslutade måste beslut fattas på två på varandra följande stämmor och att två tredjedelar av de röstberättigade antar beslutet.

Vid den extrastämma som hölls i november förra året blev vi med minsta möjliga marginal beslutsmässiga. Det är därför av yttersta vikt att alla medlemmar kommer på stämman, alternativt skickar med en fullmakt med någon annan medlem. Varje medlem kan ha med sig EN fullmakt i enlighet med gällande stadgar. En förlaga till fullmakt hittar ni här.

Kaffe/fika kommer att serveras.

Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
3. Godkännande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två justerare tillika rösträknare
7. Beslut om godkännande av förslag till nya stadgar
8. Föredragning av föregående protokoll
9. Styrelsens verksamhetsberättelse
10. Kassaberättelsen
11. Revisionsberättelsen
12. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
13. Val av ordförande och 3 styrelseledamöter
14. Val av 1 styrelsesuppleant
15. Val av övriga funktionärer
16. Val av två revisorer
17. Val av två valberedare
18. Styrelsen budgetförslag för verksamhetsåret 2014
19. Fastställande av årsavgifter
20. Motioner till årsmötet
21. Fastställande av tidpunkt för vårutläggning av bryggor
22. Bryggupptagning
23. Vakthållning
24. Övriga frågor
25. Mötets avslutning

Väl mött
Styrelsen

Lämna ett svar