Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2021

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2021 för Örnabbens ekonomiska småbåtshamnförening i Örarna

Tid: Torsdag 13 maj kl 19.00-20.30

Plats: Teamsmöte.

Länk skickas med e-post och anslås på hemsidan. Man behöver endast dator, telefon eller surfplatta med internetanslutning. Se instruktion på hemsidan eller bifogat i denna kallelse.

 

Dagordning

 1. Ordinarie föreningsstämmas öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare vid föreningsstämma
 3. Fastställande av röstlängden
 4. Val av två justerare tillika rösträknare
 5. Fråga om föreningsstämmas stadgeenliga utlysande
 6. Föredragning av föregående ordinarie föreningsstämmas protokoll
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 11. Val av ordförande om ordförande är i tur att avgå
 12. Val av övriga styrelseledamöter i tur att avgå och styrelsesuppleant
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Val av övriga funktionärer
 16. Föredragning av styrelsens budgetförslag för kommande verksamhetsår
 17. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 18. Beslut om budget för kommande verksamhetsår
 19. Motioner till ordinarie föreningsstämma
 20. Övriga frågor
  • Att göra lista
  • Period för hamnvakt
  • Förslag från styrelsen gällande generellt badförbud inom hamnens område
  • Förslag från medlem gällande uppställning av båtvagn på hamnföreningens mark
 21. Ordinarie föreningsstämmas avslutning

Välkommen

/Styrelsen

Lämna ett svar